Informationen zur Seite

1918

Januar / September

Oktober

November

Dezember

1919

Namensliste

NavLeft NavUp NavRight
1918-12-18-06-Finanzen Waffenstd-neu-WZ 1918-12-18-10-Keine Ztg aus rechts n linksrh-WAP 1918-12-18-03-Entlassung Deutscher in TZ-DVB 1918-12-18-07-Völkerbd f Entente-WZ 1918-12-18-13-Freiheit-Eisners-DVB
1918-12-18-11-Ausweisungen Elsass-WAP
1918-12-18-12-völlige Blockade linksrh-DVB
1918-12-18-09-Verlangen d Franzen-WZ
1918-12-18-14-NL gegen Auslief Kaiser-DVB
1918-12-18-08-Verkehrsblockade d Franz-WZ
1918-12-18-05-neue Beding Waffenstd-POS
1918-12-18-02-Rücktritt Kriegsminister-DVB